ازشاهین تا پرسپولیس

در بهار 1321تیمى از تهران به سرپرستى احمد ایزد پناه براى انجام دیدارى به آبادان رفت.پس ازانجام مسابقه و در شب تودیع مراسم یک مربى خارجى بنام هاکر در ضمن صحبتهاى خود به این نکته اشاره کرد(افرادى که به طریقى از ادامه بازى باز مى مانند و ورزش را کنارمى کذارند نباید ارتباط زشى خود را با دیگران قطع نمایند بلکه به کمک آنها  شتافته وراه درست را به آنان نشان دهند.)به این ترتیب در تیر ماه 1321 اساس یک باشگاه پى ریزى شد.حال مسئله اساسى نام باشگاه بودکه این رانیز یک اثرادبى شامخ حل کرد. دکتراکرامى درفالى که ازدیوان حافظ گرفت با چنین شعرى روبرو شد.

درهواچندمعلق زنى وجلوه کنى   اى کبوترنگرانباش که شاهین آمد

ازدیکر افتخارات شاهین قهرمانى تهران درسال 1330،نایب قهرمانى جام حذفى درسال 1332،نایب قهرمانى تهران درسال 1335،نایب قهرمانى جام حذفى درسال 1336، قهرمانى تهران درسال 1337،نایب قهرمانى جام حذفى درسال 1338نام بردزآخرین افتخارات شاهین مى توان به نایب قهرمانى تهران درسال 1341،نایب قهرمانى تهران درسال 42-1341،قهرمانى جام حدفى درسال 1342وقهرمانى تهران درسال 1344نام برد.
سال 1346 براى فوتبال ایران آبستن حوادثى تلخ بار بود که وقوع آن هیچگاه از خاطر علاقه مندان فوتبال محو نخواهد شد.تیم شاهین این سال را بسیار پرنشاط آغاز کردوتیم میدل ایکس راباگلهاى بهزادى وشیرزادگان 0-2 مغلوب کرد.دهدارى فوتبال را تقریبا کنار گذارده بود واز حوادث بدور مانده بود.مسابقات فوتبال قرمانى باشگاههاى تهران ده هفته خود را سپرى کرده بود.تیم شاهین با یک مسابقه بیشتر و یک امتیاز بشتر نسبت به تیم دارائى درصدر جدول قرار داشت.بازى این هفته شاهین با تیم تهرانجوان بود.اختلاف نظررهبران باشگاه شاهین وفدراسیون فوتبال درسکوتى پر معنا در انتظار تکلیف قهرمانى دارائى یا شاهین نهفته بود.نیمه اول باحملات مکرر تیم تهرانجوان همراه گردید.ضمن آنکه شاهین یک یارخود را (آشتیانى)رابه علت اخراج ازدست داده بود.درشروع نیمه دوم،تهرانجوان به یک گل دست یافت.درهمین زمان رئیس باشگاه شاهین(خواجه نورى)درجایگاه،اعتراضیه اى رابه رئیس فدراسیون ارائه مى دهدکه بر مبناى آن حضور گوش چپ تیم تهرانجوان رادر این مسابقه به علت اخراج دردیدار قبل غیرقانونى مى دانست.رئیس فدراسیون معتقد بودکه نامه اعتراضیه مى باید پس ازپایان بازی به هیئت فوتبال تهران داده شود ضمن آنکه درآن موقع محرومیت از دیدار بعد با گزارش منفى داور اعمال مى شدواگر داور چنین گزارشى رانمى داد اخراج نتنها شامل باقیمانده همان دیدارمى گردید ونه از مسابقه بعدى،عدم دریافت اعتراصیه نوعى عدم همکارى از سوى رئیس باشگاه شاهین تلقى گردید ودرجایگاه درگیرى بوجود آمدکه به ترپیونهاىتماشکران نیزسرایت کرد وباناسزاگویى طرفداران دوتیم به یکدیگر همراه شد.درهمبن حال تیم شاهین در داخل میدان با سه گل گنجاپور نتیجه را1-3 به سود خود تغییر وخاتمه داد اما حوادث ابجاد شده با سوابق ذکر شده همگى دست به دست هم دادهند تا سازمان تربیت بدنى در اطلاعیه اى اعلام نماید ((با توجه به جو ناسالمى که بر محیط ورزش حاکم شده است از تاریخ سه شنبه بیستم تیر ماه1346 پروانه باشگاه شاهین براى همیشه لغوگردید.))چندى بعد یاران بلاتکلف باشگاه شاهین همگى به باشگاهپرسپولیس پیوستند وباشگاه شاهین در اوج خود سقوط کرد.

نحوه شکل گیرى باشگاه پرسپولیسبه سال1343 بر مى گردد جائى که تشکیلاتى براى تفریحات مفید نوبنیاد بنام((بولینگ))تاسیس یافت.این باشگاه داراىیک زمین بسکتبال ویک زمین والیبال بود اما دررشته فوتبال چندان مطرح نبود.در حقیقت پرسپولیس توسط شرکتى بنام سى.آر.سى بامسئولیت محدود تاسیس شده بود وتیم فوتبال آن در سال 145 به عنوان یکى از تیم هاى دسته سوم فعالیت داشت.از اولین افتخارات پرسپولیس مى توان به نایب قهرمان ایران در سال 1350 ،قهرمن جام تخت جمشید درسال 1352نایب قهرمن جامتخت جمشید در سال 1353 قهرمان جام تخت جمشید در سال 1354 نایب قهرمان جام تخت جمشید در سال 1355 نایب قهرمان جام تخت جمشد درسال 1356 قهرمان جام اسپندى درسال 1358نایب قهرمان تهران در سال 1360 نایب قهرمان جام حدفى درسال 1360 قهرمان جام وحدت در سال1360قهرمان تهران در سال 1361 قهرمان تهران در سال 62-1361

     نایب قهرمان تهران در سال 1362 قهرمان تهران در سال 1365 قهرمان تهران در 

      سال1366 قهرمان جام حذفى در سال 1366 قهرمان جام حذفى ایران در سال1366                                 

قهرمان تهران درسال 1367 قهرمان تهران در سال 1368 نایب قهرمان جام قدس درسال 1369 قهرمان تهران درسال 1369 نایب قهرمان نهران درسال 1370 نایب قرمان جام درجام آسیا در سال 1370 قهرمان جام حذفى در سال 1371 نایبب قهرمان جام آزادگان در سال 1371 نایب قهرمان جام در جام آسیا در سال 1372 نایب قهرمان جام آزادگان در سال 1373 فاتح تورنمت دوبى درسال 1374 قهرمان جام آزادگان در سال 1374 و قهرمان لیگ برتر در سال 1380 و عنوان سومی در لیگ برتر سال 1386و قهرمان لیگ برتر در سال 1387اشاره کرد.عملکرد پرسپولیس در چند سال

 سال 1350    پرسپولیس4-1تاج (استقلال)              سال 1352 پرسپولیس6-0 تاج       

سال 1352     پرسپولیس 1-0تاج                          سال 1354 پرسپولیس3-1 تاج     

سال 1356     پرسپولیس3-0 تاج                                          

/ 0 نظر / 32 بازدید