قهرمانان جام ملتهای آسیا(فوتسال)

ایران                ۱۹۹۹

ایران                ۲۰۰۰

ایران                ۲۰۰۱

ایران                ۲۰۰۲    

ایران                ۲۰۰۳

ایران                ۲۰۰۴

ایران                ۲۰۰۵

ژاپن                ۲۰۰۶

ایران               ۲۰۰۷

ایران               ۲۰۰۸

ایران               ٢٠١٠

ژاپن               ٢٠١2

/ 0 نظر / 18 بازدید