# آسیا

قهرمانان جام ملتهای آسیا(فوتسال)

ایران                ۱۹۹۹ ایران                ۲۰۰۰ ایران                ۲۰۰۱ ایران                ۲۰۰۲     ایران                ۲۰۰۳ ایران                ۲۰۰۴ ایران                ۲۰۰۵ ژاپن                ۲۰۰۶ ایران               ۲۰۰۷ ایران               ۲۰۰۸ ایران               ٢٠١٠ ژاپن               ٢٠١2
/ 0 نظر / 23 بازدید